• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đấu tranh làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

Trong thời gian vừa qua, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta diễn ra quyết liệt, mạnh mẽ, được nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ, tạo được niềm tin trong nhân dân. Nhưng, lợi dụng các vấn đề liên quan đến xử lý kỷ luật đối với một số cán bộ, đảng viên vi phạm, không giữ vững bản lĩnh chính trị trước những cám dỗ vật chất hoặc lợi dụng chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng... Các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhằm chia rẽ Đảng với nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN. Thúc đẩy "tự diễn biến", “tự chuyển hóa” là một trong những mục tiêu cơ bản và hết sức nguy hiểm đã được chủ nghĩa đế quốc sử dụng từ nhiều thập kỷ nay để chống phá các nước XHCN. Thực tế cho thấy, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị. Khi tư tưởng chính trị và rộng hơn là tư tưởng văn hóa bị chệch hướng, sẽ làm cho bộ máy Đảng, Nhà nước bị chia rẽ và nguy cơ tự sụp đổ của chế độ, dân tộc bị lệ thuộc là điều khó tránh khỏi. 

Các thế lực thù địch tập trung làm suy yếu sức mạnh chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng, mà trước hết là sức mạnh chính trị - tinh thần, nhằm phá vỡ nền tảng chính trị, tư tưởng văn hóa của Đảng, của dân tộc ta. Chúng coi đây là mặt trận quan trọng hàng đầu, là nội dung trọng yếu,“mũi đột kích” để tìm cơ hội chuyển hoá tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, chúng tập trung chống phá về: nhận thức, thái độ chính trị; tác phong sinh hoạt, lối sống; ý thức tổ chức, kỷ luật đảng viên; mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, quan hệ giữa quân với dân... Về phương thức tiến hành chống phá: chúng triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là mạng Internet và thông qua các hoạt động văn hóa, giao lưu quốc tế... Thủ đoạn chúng thường sử dụng là: ra sức xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm về xây dựng Đảng; chúng quy kết chủ nghĩa Mác, Lê- nin sai lầm từ gốc rễ; mở chiến dịch bịa đặt, bôi nhọ Lãnh tụ Hồ Chí Minh và các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước...; truyền bá các tư tưởng, lối sống thực dụng phương Tây, văn hoá tư sản, các tệ nạn xã hội, quan điểm phản động; thông qua sách, báo, truyện, băng, đĩa hình, blog... Chúng tìm mọi cách để làm cho cán bộ, chiến sỹ, đảng viên hiểu sai vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình; tạo sự thờ ơ về chính trị, nghi ngờ lẫn nhau, dẫn đến lơ là, mất cảnh giác, mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, từng bước suy yếu về chính trị, tiến tới mất sức chiến đấu hoặc trở thành lực lượng tiếp tay cho chúng.

Bộ đội Hải quân trên đảo Trường Sa Lớn thưởng thức chương trình dân ca quan họ Bắc Ninh.

Lợi dụng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng và những yếu kém, khuyết điểm, hạn chế của ta, chúng tìm đủ mọi cách để làm giảm lòng tin của quân và dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới. Chúng đặc biệt tranh thủ lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để gây mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ Đảng; kích động gây mâu thuẫn giữa nhân dân với Đảng... Đặc biệt, chúng ra sức tuyên truyền, kích động đòi xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đòi  bỏ hệ thống tổ chức Đảng. Những âm mưu, thủ đoạn của chúng đều nhằm chống phá nền tảng chính trị, tư tưởng văn hóa của Đảng và nhân dân ta; phá hoại về tổ chức và cán bộ, làm mất hiệu lực của hệ thống chính trị, hòng tạo ra quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cả về tư tưởng và hành động, để Đảng không còn là đội tiền phong gương mẫu của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam...

Để góp phần đấu tranh  làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta nói chung và trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nói riêng, chúng ta phải tiến hành đấu tranh một cách toàn diện, trong đó cần chú trọng một số giải pháp chủ yếu sau:

Trước hết, tập trung xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo; xây dựng các cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp lãnh đạo; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; coi xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là trọng tâm hàng đầu. Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng các tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn  vị, địa phương vững mạnh, hoạt động đúng chức năng; gắn chặt giữa xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững  mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt, nghiêm túc thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và là làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là hạt nhân lãnh đạo, là tấm gương để quần chúng noi theo trong nhận thức và hành động, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Lãnh đạo, người đứng đầu các cấp cần tăng cường quản lý, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ; nêu cao tự phê bình và phê bình, kịp thời phát hiện đấu tranh kiên quyết với mọi hiện tượng tiêu cực, nhận thức, tư tưởng lệch lạc, có hành động, việc làm, lời nói thiếu tính xây dựng dễ để địch lợi dụng chống phá. Đồng thời, trước sự chống phá ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch, cấp ủy các cấp cần đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Trong đó, đặc biệt chú ý phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến” trong nội bộ. Mặt khác, thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình tư tưởng của đảng viên, cán bộ, nhân viên và lắng nghe dư luận trong nhân dân, giải quyết triệt để những băn khoăn, vướng, mắc nảy sinh, giữ vững mối đoàn kết trên - dưới, đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó với nhân dân, triệt tiêu mọi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Làm cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; tạo sự thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành  nghiêm kỷ luật Đảng, quy định của cơ quan, đơn vị. Cần tập trung quán triệt, giáo dục làm cho cán bộ, nhân dân, và trước hết là đảng viên, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, các ngành nghề thường xuyên giao lưu giao lưu văn hóa, đối ngoại... nhận thức rõ âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa là âm mưu cơ bản lâu dài và là nội dung trọng tâm, chủ yếu trong chiến lược chống phá củạ các  thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Kết hợp chặt chẽ và đa dạng hóa các  nội dung, hình thức giáo dục, tuyên truyền trong công tác, trong sinh hoạt hàng ngày gắn với sinh hoạt tư tưởng như: xây dựng đội ngũ báo cáo viên nòng cốt; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về truyền thống ngành, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ quan, đơn vị, cơ sở; nhất là tăng cường công tác thông tin đối ngoại, thực hiện tốt việc định hướng thông tin để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài nhận rõ bộ mặt kẻ thù, với những âm mưu thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt của chúng. Từ đó, các cấp chủ động đấu tranh, phòng ngừa, tạo sự "tự miễn dịch" trước sự xâm nhập, phá hoại của các quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong mỗi tổ chức đảng. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, mỗi tổ chức đảng cần phải đánh giá đúng những kết quả đạt được, nhất là những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. Quá trình lãnh đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế, cần phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, với quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì, không để các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chống đối chính trị lợi dụng chống phá.

Thứ tư, trong giáo dục, tuyên truyền, các cấp cần đặc biệt coi trọng việc xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Phải giáo dục cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc truyền thống, bản chất, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của giai cấp, của dân tộc. Do vậy, cấp ủy các cấp cần tiến hành tốt các khâu, các bước trong lãnh đạo công tác tư tưởng; làm cho các cấp nhận rõ tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn nhận rõ kẻ thù, có thái độ kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Phải tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, quần chúng có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong cuộc đấu tranh này; đồng thời, coi trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; trong đó, chú trọng thực hiện tốt chủ trương: giám sát, phản biện...thực hiện đúng quan điểm: dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, để  nhân dân, quần chúng thực sự làm chủ các hoạt động trong cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo bầu không khí đoàn kết, môi trường văn hóa lành mạnh. Cùng với đó, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và đội ngũ cán bộ làm công tác đảng các cấp cần duy trì tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt, định hướng tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, nhân viên thuộc quyền tham gia đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu sai trái; vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của các thế lực phản động; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn. Cùng với đó, coi trọng cổ vũ mạnh mẽ các nhân tô tích cực, lấy cái tích cực, cái tốt đẩy lùi cái tiêu cực, cái xấu; phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng; đồng thời, nắm vững phương châm lấy “xây” để “chống”, chú trọng xây dựng, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên; xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh cơ quan, đơn vị cơ sở gắn với thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ năm, đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ "tự diễn biến" trong cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chủ trì các cấp cần thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo được âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch giai đoạn trước mắt cũng như những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, xây dựng ý chí, quyết tâm tổ chức đấu tranh theo phương châm: "chủ động, kịp thời, nhạy bén, liên tục, kiên quyết, triệt để"; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; trong đó, lấy xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định; khắc phục tình trạng thụ động, chủ quan, lơ là mất cảnh giác. Thông qua đấu tranh, khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định những giá trị tốt đẹp trong truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống  đơn vị, quê hương; vạch trần bản chất phản động, phản văn hóa của các nội dung tuyên truyền, xuyên tạc của địch; kịp thời phát hiện, đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chủ động phòng chống “tự diễn biến” trong cơ quan, đơn vị; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong mọi cấp, mọi ngành...

Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa là cuộc đấu tranh vô cùng cam go, phức tạp. Vì thế, các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu và các cơ quan, bộ phận tham mưu phải có tư duy nhạy bén, khoa học trong việc xác định mục tiêu, phương hướng, xây dựng kế hoạch và vận dụng những giải pháp đồng bộ để tiến hành công tác tư tưởng văn hóa chống "Diễn biến hòa bình" trong cơ quan, đơn vị mình một cách phù hợp và có hiệu quả. Có như vậy, công tác tư tưởng văn hóa trong đơn vị mới có sức sống và hiệu quả cao, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch./.


Tác giả: Nguyễn Bá Duẩn
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Thống kê truy cập
Hôm nay : 761
Hôm qua : 1.140
Tháng 05 : 22.658
Tháng trước : 95.444
Năm 2024 : 3.050.961
Năm trước : 58.579,95
Tổng số : 3.087.573,05