• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhận diện và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” trong giai đoạn hiện nay

Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, mà trọng tâm là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là âm mưu, thủ đoạn hết sức nguy hiểm, thâm độc. Trong tình hình chung của thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, chiến tranh cục bộ, tranh chấp chủ quyền diễn ra ở nhiều nơi. Các thế lực phản động lợi dụng vấn đề “dân tộc” “tôn giáo”, “dân chủ” “nhân quyền”, chống khủng bố để can thiệp vào công việc nội bộ các nước.

Trên khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ nói chung, địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá, lợi dụng vấn đề tôn giáo, tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường… tổ chức các hoạt động lôi kéo, gây rối, ra sức thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” “Bạo loạn lật đổ”. Xét về nội dung tuy không mới, nhưng về thủ đoạn, cách thức tiến hành có sự điều chỉnh, biểu hiện cụ thể đó là:

Về vấn đề dân tộc tôn giáo, các thế lực thù địch tăng cường tổ chức các hoạt động lễ, sinh hoạt đạo trái phép, vận động hiến nhượng đất, lấn chiếm đất mở rộng khuôn viên, xây dựng cơ sở thờ tự. Tuyên truyền, kích động bằng các luận điệu xuyên tạc cho rằng Đảng, Nhà nước ta chia rẽ lương, giáo, cấm việc phát triển đạo, cấm truyền đạo ra phía bắc tỉnh Quảng Trị, kích động chống đối chính quyền. Một số chức sắc tôn giáo xa rời con đường hành đạo chân chính, móc nối với các tổ chức khủng bố, các phần tử phản động, lợi dụng đức tin của các tín đồ, tổ chức các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân, tuyên truyền và phát tán những tài liệu chống lại chính phủ và nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, gây mâu thuẫn và phá hoại đoàn kết dân tộc

Bên cạnh đó, các thế lực phản động tập trung vào việc kích động, chia rẽ nội bộ ta với các chiêu bài về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo... nhằm tạo dựng các “ngọn cờ” chống đối chế độ. Lợi dụng các vấn đề thiếu sót, chưa phù hợp của chính quyền trong việc xử lý tình hình tại địa phương, các đối tượng chống đối chính trị trên địa bàn tỉnh thường xuyên móc nối với các tổ chức phản động trong và ngoài nước, đảng “Việt Tân”, “Khối 8406” và các đối tượng cực đoan trong các tôn giáo phát tán tài liệu, chống đối chính quyền.

Hội diễn văn nghệ quần chúng LLVT Quảng Trị năm 2017

Lợi dụng sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trungcác phần tử phản động, cơ hội chính trị ra sức kích động một bộ phận quần chúng kém hiểu biết "đấu tranh vì môi trường". Trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, chúng tập trung tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phủ nhận tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng người dân các vùng bị thiệt hại. Bằng cách phóng đại, thổi phồng những bất cập, thiếu sót trong quá trình chi trả đền bù để kích động, tổ chức khiếu kiện đông người, chỉ đạo những phần tử cực đoan chống người thi hành công vụ, tạo điểm nóng, gây rối hoạt động xã hội, khoét sâu mâu thuẫn giữa Nhân dân với chính quyền địa phương. Một số đối tượng cùng với các thành viên “Hội anh em dân chủ” về các xã vùng biển Quảng Trị thu thập thông tin, viết bài phản ánh sai lệch tình hình, phát tán lên các trang mạng, kích động biểu tình phản đối chính quyền. Một số chức sắc tôn giáo tổ chức lồng ghép cầu nguyện cho giáo dân chịu ảnh hưởng do sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung, kích động biểu tình phản đối chính quyền.

Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng những vụ việc, sự kiện cụ thể để xuyên tạc, để “lái” nhận thức xã hội về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Đảng ta sang mục tiêu phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng lộ rõ âm mưu thâm độc khi chống phá nghị quyết Trung ương mà gần đây là tập trung vào Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (Khóa XII). Đặc biệt, các thế lực thù địch còn tạo ra nguồn thông tin từ “các nhà hoạt động xã hội”, “người yêu nước”, “nhà đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền”... tán phát trên các mạng xã hội không chỉ xuyên tạc sự thật, mà còn nhằm gây chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước ta, phá hoại mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Bằng các thông tin sai trái, luận điệu công kích nhằm phủ định, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các sự việc như các vấn đề chưa hợp lý trong hoạt động chính quyền các cấp, vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên cấp cao để khoét sâu mâu thuẫn, làm gia tăng bức xúc, tạo phản ứng ngày càng gay gắt, phức tạp; thúc đẩy “diễn biến hòa bình” từ trong chính cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Để nhận diện và đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều lực lượng, tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và các hoạt động xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phủ nhận những giá trị lịch sử của dân tộc, phủ nhận con đường, thành tựu xây dựng CNXH của nước ta. Tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị-tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để mọi người nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "DBHB" của các thế lực thù địch, từ đó tạo ra sức đề kháng, sự “miễn dịch” trước các đòn tiến công về dân tộc, tôn giáo, chính trị, tư tưởng văn hoá của các thế lực thù.

Hai là: Cấp ủy, tổ chức Đảng phải xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo cụ thể, cần tập trung vào những vấn đề phức tạp, nhạy cảm tác động trực tiếp đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Xác định nhiệm vụ đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn “DBHB” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai làm chuyển biến tích cực trong cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chủ trì các cấp cần thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo được âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, trên cơ sở đó xây dựng ý chí, quyết tâm tổ chức đấu tranh theo phương châm: "chủ động, kịp thời, nhạy bén, liên tục, kiên quyết, triệt để". Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; trong đó, lấy xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định, khắc phục tình trạng thụ động, chủ quan, lơ là mất cảnh giác. Phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương.

Ba là: Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thông tin, truyền thông đảm bảo phong phú, đa dạng, đủ sức mạnh và khả năng đáp ứng một cách tích cực nhất các nhu cầu thông tin của nhân dân. Đồng thời, có đủ sức mạnh tham gia các hoạt động truyền thông quốc tế, làm cho thế giới, khu vực nắm bắt, hiểu đúng quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng, thành tựu phát triển của đất nước ta, tranh thủ sự ủng hộ, đồng tình của dư luận quốc tế. Báo chí và các phương tiện truyền thông phải kịp thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời tuyên truyền để dư luận hiểu rõ bản chất sự việc và sự phi lý, áp đặt của những cáo buộc thiếu khách quan, thiếu thiện chí từ bên ngoài.

Bốn là: Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống diễn biến hòa bình đặc biệt là việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trước hết trong nội bộ Đảng hiện nay. Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối sống chính là đã tạo ra thành trì vững chắc để ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và ngăn chặn, chấn chỉnh các biểu hiện sai trái của cán bộ, đảng viên, không để kẻ địch lợi dụng chống phá, làm gia tăng mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân. Triển khai đấu tranh rộng rãi trong nhân dân chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, tăng cường viết tin, bài bình luận trên facebook, instargram, zalo, các tài khoản blog… comment đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện tư tưởng chống phá của các thế lực thù địch trên internet.

Năm là: Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng tôn giáo; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động, giải quyết căn bản, các vấn đề kinh tế, xã hội, các “điểm nóng” nhất là những bức xúc của nhân dân, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động quần chúng biểu tình, bạo loạn, gây mất ổn định chính trị. Đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, giữ vững định hướng XHCN trong hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu văn hoá, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc văn hoá dân tộc.

Âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch không chỉ là nguy cơ mà đang trở thành thách thức to lớn. Trong thời kỳ mới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ngày càng tăng cường chống phá ta bằng “DBHB” với nhiều thủ đoạn mới tinh vi và xảo quyệt hơn. Đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại chiến lược  “DBHB” đó là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi cần phải nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, xác định và triển khai các giải pháp đồng bộ, khoa học, đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

                                                                             Đại tá Lê Văn Tiến

                                                                          Chính ủy Bộ CHQS tỉnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 897
Hôm qua : 1.146
Tháng 05 : 22.656
Tháng trước : 95.444
Năm 2024 : 3.050.959
Năm trước : 58.579,95
Tổng số : 3.087.573,05