• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình cách mạng ở nước ta. Sức mạnh của nền QPTD là sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc trong thời kỳ mới, thể hiện toàn bộ sức mạnh của đất nước, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa cả về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật và tinh thần. Sức mạnh đó bao gồm cả sức mạnh quân sự và phi quân sự, trong đó sức mạnh phi quân sự là cơ sở và sức mạnh quân sự là nòng cốt; nền quốc phòng toàn dân có tiềm lực nằm trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và lực lượng thường trực cũng như của các lực lượng vũ trang nhân dân.

Hiện nay, khi cả nước tập trung vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh thì chúng ta có những điều kiện rất thuận lợi để xây dựng sức mạnh tổng hợp của nền QPTD. Sức mạnh của chiến tranh nhân dân và nền QPTD là sức mạnh tổng hợp, do đó phải ra sức phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội là điều kiện cơ bản để xây dựng nền QPTD vững mạnh. Vì có nền kinh tế mạnh và hiện đại mới có cơ sở cho một nền Quốc phòng mạnh và hiện đại; có một nền Quốc phòng mạnh thì mới bảo vệ được vững chắc thành quả cách mạng của nhân dân, tạo cho dân tộc ta khả năng bảo vệ đất nước một cách chủ động. Yêu cầu đó đòi hỏi, đi đôi với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải ra sức xây dựng nền QPTD vững mạnh để đối phó với mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo ra môi trường ổn định; là cơ sở để đưa công cuộc đổi mới của đất nước ta đến thành công. Để xây dựng nền QPTD vững mạnh, trên cơ sở nhận thức được tình hình và âm mưu, thủ đoạn của địch, cần làm tốt hơn nữa mấy vấn đề sau đây:

 

                       Lực lượng pháo binh trong Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2013.

Một là, cần làm cho mọi người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn luôn nhận thức về bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, hiểu rõ mưu đồ của chủ nghĩa đế quốc đối với Việt Nam; nhận rõ trong thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta đang phải đối mặt với khó khăn thách thức; đất nước ta đang chứa đựng những nguy cơ tiềm ẩn, trước hết là nguy cơ “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, nhưng cũng cần tính đến những tình huống can thiệp vũ trang và không loại trừ đối phó với chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch. Nếu trong chúng ta không có nhận thức đầy đủ về âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc, không có sự cảnh giác đối với các thế lực thù địch, không ra sức xây dựng nền QPTD vững mạnh và lực lượng vũ trang đủ mạnh và tin cậy để bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đánh bại mọi mưu đồ và hành động phá hoại của địch, sẽ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mất chế độ. Vấn đề này cần được giáo dục, giải thích sâu rộng trong nhân dân; phải quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang nhân dân. Kiên quyết đấu tranh, uốn nắn những nhận thức tư tưởng lệch lạc, những hiện tượng chủ quan khinh địch, lơ là mất cảnh giác để không ngừng nâng cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Tạo được nhận thức đúng đắn về vấn đề này là cơ sở chính trị, tư tưởng vững chắc cho việc xây dựng nền QPTD.

Hai là, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, sức mạnh thường trực của nền QPTD. Xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng thời, chúng ta phải ra sức củng cố, phát triển lực lượng dân quân tự vệ mạnh mẽ, rộng khắp và vững chắc. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển về mọi mặt của đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ CNXH, làm nòng cốt vững chắc trong việc xây dựng nền QPTD. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng là cơ sở để xây dựng lực lượng dự bị động viên có số lượng đông và chất lượng cao của quân đội nhân dân. Lực lượng dự bị động viên phải có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu mở rộng và bổ sung cho quân đội, của các binh chủng và quân chủng. Lực lượng đó phải được huấn luyện tốt, đúng yêu cầu và đúng chế độ quy định; phải được tổ chức và quản lý chặt chẽ, có phương thức động viên nhanh nhất nếu chiến tranh xảy ra, mở rộng kịp thời lực lượng vũ trang theo yêu cầu của chiến tranh trong mọi tình huống.

Mặt khác, cần đẩy mạnh việc giáo dục phổ cập, phổ biến những kiến thức quốc phòng rộng rãi, kinh nghiệm chiến đấu, trong toàn dân mà trước hết là trong thanh niên, học sinh và sinh viên ở các trường học; phát triển mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể dục, thể thao. Việc ra sức tăng cường về mọi mặt sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân, nâng cao khả năng quân sự và kiến thức quốc phòng cho toàn dân là biểu hiện của tinh thần cảnh giác cách mạng của nhân dân ta, đây cũng là quan điểm toàn dân bảo vệ Tổ quốc; làm cho mỗi công dân Việt Nam phải là người lao động giỏi trong xây dựng đất nước, đồng thời là chiến sĩ kiên cường trong bảo vệ Tổ quốc, đó là cơ sở vững chắc cho việc xây dựng nền QPTD.

Ba là, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) ngày càng vững chắc, làm nền tảng cho sự nghiệp xây dựng và củng cố quốc phòng ở các địa phương, tạo thế trận vững chắc cho nền QPTD và thế trận chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Mỗi khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững chắc là một mắt xích trong thế trận chung của cả nước, tạo nên sức mạnh của nền QPTD, sức mạnh phòng thủ quốc gia. Vì vậy, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững chắc là cơ sở để xây dựng nền QPTD, góp phần xây dựng hậu phương chiến lược của cả nước được vững mạnh. Điều này có vị trí và vai trò quan trọng đối với quốc phòng và tác động mạnh mẽ trong việc thúc đẩy, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược; tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Yêu cầu của việc xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố), phải xuất phát từ đặc điểm, điều kiện và hoàn cảnh của từng địa phương để có kế hoạch xây dựng thích hợp và có sức chiến đấu cao; có lực lượng vũ trang tại chỗ được huấn luyện thường xuyên và diễn tập thích ứng với môi trường; có sức mạnh của quần chúng nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội luôn luôn nhận thức rõ âm mưu và thủ đoạn của địch, nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao trách nhiệm bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng cùng với lực lượng vũ trang nhân dân giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, sẵn sàng ở vào tư thế chiến đấu đối phó với mọi tình huống, kể cả đối với chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch với nước ta. Chú trọng các đến vùng biên giới núi rừng và vùng biển, những nơi thường xảy ra lấn chiếm và dễ bị các thế lực thù địch xâm lược. Ở những vùng này, cần phải coi trọng việc ổn định dân cư, phân bố lại lao động để kết hợp chặt chẽ sản xuất và chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng các khu kinh tế, quốc phòng vững mạnh, ra sức xây dựng Bộ đội Biên phòng có sức chiến đấu cao, tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần cảnh giác cách mạng sắc bén, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc và tôn giáo, thực hiện tốt khối đại đoàn kết toàn dân ở vùng biên giới, sẵn sàng cùng quân dân địa phương đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch gây rối an ninh chính trị, gây bạo loạn lật đổ. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững mạnh cũng là xây dựng sức mạnh của nền QPTD tại địa phương, cơ sở để xây dựng nền QPTD trong cả nước.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng để tạo nên sức mạnh của đất nước. Vì vậy, phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng kinh tế; lấy phát triển kinh tế làm nền tảng cho công cuộc phòng thủ đất nước. Đồng thời, phải chăm lo củng cố quốc phòng để giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế. Kinh tế và quốc phòng đều mạnh sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp của quốc gia, làm cơ sở và nền tảng cho nền QPTD, biết kết hợp chặt chẽ trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong quá trình xây dựng kinh tế, cần kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, làm sao cho hai nhiệm vụ này được thực hiện cân đối, nhịp nhàng, hợp lý; làm sao cho mỗi bước phát triển của nền kinh tế đều có tác dụng nâng cao sức mạnh quốc phòng và mỗi bước phát triển của nền quốc phòng lại tăng cường khả năng xây dựng và phát triển kinh tế, bảo vệ đất nước. Có tập trung sức vào nhiệm vụ xây dựng kinh tế thì mới tăng cường được tiềm lực quốc phòng, nâng cao được khả năng quốc phòng, tạo được cơ sở vững chắc cho nền quốc phòng toàn dân. Phải chăm lo bồi dưỡng sức dân, lấy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt cho dân, làm cơ sở để tăng sức mạnh cho quốc phòng, an ninh đủ mạnh để tự bảo vệ mình, đủ sức mạnh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng của kẻ thù. Thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, phải được tiến hành rộng rãi trong mọi lĩnh vực kinh tế, trong phạm vi cả nước. Đó là sự kết hợp sản xuất và chiến đấu trong chiến tranh chống xâm lược; là sự kết hợp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình, cũng như thời kỳ kinh tế mở cửa hiện nay.

Đất nước ta vẫn tiếp tục trên con đường đổi mới, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đang tiến những bước vững chắc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trên con đường phát triển đi lên của cách mạng Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tìm cách chống phá ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “phi chính trị hóa” quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Quân đội, làm xói mòn, tan rã, sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tình hình đó, đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn nâng cao tính cảnh giác cách mạng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, phải kiên quyết đấu tranh với mọi quan điểm tư tưởng sai trái ảnh hưởng đến công tác phòng thủ đất nước; ra sức xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện, làm cơ sở vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                      

                                                   Đại tá Nguyễn Hoài Phương

                                                Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 765
Hôm qua : 1.140
Tháng 05 : 22.662
Tháng trước : 95.444
Năm 2024 : 3.050.965
Năm trước : 58.579,95
Tổng số : 3.087.573,05