• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảm bảo quốc phòng - an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội

Sáng ngày 27/7/2023, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về "Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng" sáu tháng đầu năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

Có thể là hình ảnh về 4 người

Bảo đảm QP-AN kết hợp phát triển KT-XH là một tất yếu khách quan, nội dung quan trọng trong đường lối phát triển đất nước của Đảng ta, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với vị trí chiến lược về địa lý, chính trị, KT-XH, QPAN trong thế trận phòng thủ của Quân khu 4, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm lãnh đạo, chủ động đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm huy động các nguồn lực đảm bảo cho nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, việc củng cố, đảm bảo QP-AN gắn với phát triển KT-XH, được cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát huy trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo QP-AN gắn với phát triển KT-XH. Tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ QS-QP.

Nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị định số 152-NĐ/CP của Chính phủ về tiếp tục xây dựng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới.

Chỉ đạo, đẩy mạnh việc tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị không ngừng củng cố, đảm bảo QP-AN, tạo điều kiện cho sự phát triển KT-XH của địa phương.

Hằng năm, LLVT tỉnh thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ tăng cường tiềm lực QP-AN và tích cực tham gia phát triển KT-XH ở địa phương, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị, củng cố QP-AN, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hoạt động hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao, góp sức xây dựng đời sống văn hóa, chung tay cùng Nhân dân phát triển KT-XH, củng cố QP-AN. Việc làm đó thể hiện rõ vai trò xung kích, đi đầu của LLVT, củng cố thêm lòng tin của Nhân dân, hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong lòng Nhân dân.

Cùng với đó, việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH gắn với củng cố, đảm bảo QP-AN trên từng địa bàn được tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Đã tham mưu tỉnh tiến hành thẩm định các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ “Về kết hợp quốc phòng với KT-XH và KT-XH với quốc phòng”, đảm bảo hiệu quả trong thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố QP-AN trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ các ban ngành, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn tập trung xây dựng KVPT vững chắc; sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra, giữ vững KVPT, xây dựng địa bàn an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu tổ chức 2 cuộc diễn tập KVPT tỉnh (QT-2013, QT2018), kết quả diễn tập được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao, cùng hàng chục cuộc diễn tập KVPT, diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cấp huyện.

Qua diễn tập đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, ngành, của Nhân dân và LLVT tỉnh trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong xử lý các tình huống.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại quân sự của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên làm tốt công tác đối ngoại, phối hợp nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, bảo vệ chặt chẽ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia, chống các hoạt động xâm canh, xâm cư, chú trọng hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm.

Việc quy hoạch phát triển các ngành kinh tế đi đôi với tăng cường QP-AN trên từng địa bàn được triển khai phù hợp gắn với các chương trình phát triển KT-XH của tỉnh, thế trận quốc phòng được tăng cường ngày càng vững chắc. Nhiều dự án, công trình lưỡng dụng được tỉnh đầu tư xây dựng phát huy hiệu quả trên nhiều mặt, bước đầu hình thành thế trận liên hoàn giữa các cấp, sẵn sàng bảo đảm cho các tình huống QP-AN. Những kết quả trên đã tạo ra thế và lực mới cho nhiệm vụ phát triển KT-XH, gắn với củng cố QP-AN, xây dựng thế trận KVPT của tỉnh.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ những chủ trương, giải pháp toàn diện, tăng cường củng cố QP-AN gắn với phát triển KT-XH trong KVPT tỉnh.

Tăng cường phối hợp, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QS-QP gắn với phát triển KT-XH, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có chất lượng công tác giáo dục QP-AN cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức, phương pháp phong phú, đảm bảo đạt hiệu quả và chất lượng cao. Chú trọng quy hoạch phát triển các lĩnh vực công nghiệp lưỡng dụng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương trong mọi thời điểm.

Tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng cơ sở chính trị, giúp đỡ Nhân dân phát triển KT-XH, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hùng Hoàng


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 888
Hôm qua : 1.259
Tháng 04 : 22.543
Tháng trước : 94.452
Năm 2024 : 3.045.623
Năm trước : 58.579,95
Tổng số : 3.087.573,04