• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH HIỆN NAY

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch phản động tiếp tục lợi dụng âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta. Trong đó chúng triệt để lợi dụng không gian mạng, coi không gian mạng là nơi thuận lợi nhất, nhanh nhất, rộng rãi nhất để thực hiện các mưu đồ thâm hiểm của mình. Vì vậy đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” nói chung và đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay.

Những năm qua, công tác đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng của cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trong cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ được những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Đã tổ chức lực lượng, tiến hành đa dạng bằng nhiều nội dung, hình thức đấu tranh đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng của một số cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, còn mang tính thời vụ; ở một số cơ quan, đơn vị cơ sở việc tham gia các hoạt động nhằm phản bác các thông tin xấu độc chưa thường xuyên, còn phải để đôn đốc nhắc nhở, nhất là việc chấp hành thời gian quy định viết bài chưa đảm bảo, hoạt động đấu tranh ở một số đồng chí thiếu tính tự giác. Trong sử dụng mạng Internet, nhất là quá trình truy cập vào các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Youtube…vẫn có không ít đồng chí còn “vô cảm”, thờ ơ trước các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chưa thể hiện được quan điểm, thái độ đấu tranh của mình trước các luận điệu của các thế lực thù địch. Số lượng tham gia hoạt động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng còn ít so với số lượng người khai thác sử dụng không gian mạng.

Từ thực trạng nêu trên, việc nâng cao chất lượng đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh hiện nay là một yêu cầu cấp thiết. Hoạt động này được xem là tổng thể những biện pháp nhằm đưa chất lượng đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng của cán bộ, đảng viên lên một trình độ mới cao hơn, có chất lượng và hiệu quả tốt hơn, góp phần đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng nước ta. Để nâng cao chất lượng đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng của cán bộ, đảng viên nói chung và của LLVT tỉnh nói riêng, cần tiến hành tổng hợp nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào một số nội dung biện pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng; giáo dục, phổ biến cho mọi cán bộ, đảng viên hiểu biết đầy đủ những thủ đoạn hoạt động và nội dung chống phá của các thế lực thù địch.

Để chất lượng hoạt động đấu tranh ngày càng đi lên, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng, nâng cao trình độ đấu tranh phản bác lại các luận điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quán triệt vị trí, ý nghĩa nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên toàn đơn vị trong cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" nói chung, trên không gian mạng nói riêng. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện và tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao cảnh giác cho mọi cán bộ, đảng viên về các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; tạo sức đề kháng cho mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình khai thác, sử dụng mạng Internet.

Có thể nói rằng chiến lược “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động có đạt được mục đích hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh chính trị, khả năng, hiểu biết và sức đề kháng của mỗi cán bộ, đảng viên, trước ma trận những thông tin thật giả, đúng sai lẫn lộn. Do đó, giải pháp quan trọng hàng đầu là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải tạo được sức đề kháng cho mỗi cán bộ, đảng  viên; đồng thời phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, mọi lực lượng trong cơ quan, đơn vị. Để làm được điều này cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tinh thần cảnh giác, ý chí, quyết tâm cho cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị cần tập trung giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên quán triệt đường lối của Đảng, củng cố vững chắc niềm tin và nâng cao khả năng đấu tranh chống lại các quan điểm, tư tưởng thù địch.

Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, môi trường Internet trong sạch là chính. Để tạo nên sức đề kháng cho mọi cán bộ, đảng viên trước các âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng, đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Ngoài việc tập trung phản bác, chống lại các quan điểm sai trái, phải vừa xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên, đồng thời vừa phải quan tâm đến việc xây dựng môi trường văn hóa, môi trường Internet trong cơ quan, đơn vị một cách trong sạch, lành mạnh.

Cùng với đó, phải huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, của mọi cán bộ, đảng viên; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, ý thức tự giác, hành động tích cực trong phê phán, đấu tranh chống quan điểm sai trái. Tổ chức lực lượng trong cơ quan, đơn vị, thực hiện thường xuyên nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng Internet. Kiện toàn và phát huy vai trò của các lực lượng chuyên trách trong đấu tranh với những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Ba là, thường xuyên đổi mới phương thức, đa dạng hóa hình thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng.

Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” rất đa dạng, tinh vi và thường xuyên thay đổi, để hoạt động đấu tranh trên không gian mạng thực sự đem lại chất lượng, hiệu quả đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên có sự đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp đấu tranh. Trong tình hình hiện nay, cần chủ động viết và đăng tải các bài viết đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái trên mạng Internet. Quá trình tham gia mạng Internet, truy cập các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Twitter, Youtube, Instagram… mỗi cán bộ, đảng viên cần thể hiện quan điểm, thái độ đúng đắn, có những bình luận, chia sẻ, phân tích, tuyên truyền những thông tin chính thống, phản bác những thông tin, hình ảnh, video sai lệch, phản động. Tiến hành truy cập, tìm kiếm các trang thông tin chính thống, các trang, blog cá nhân có nội dung bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chống “diễn biến hòa bình” v.v…từ đó tiến hành các nội dung bình luận thể hiện quan điểm đúng đắn của bản thân và chia sẽ rộng rãi trên không gian mạng, tạo thành diễn đàn cho nhiều người cùng cơ quan, đơn vị tham gia chống các quan điểm sai trái thù địch… Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình tham gia vào mạng Internet, khi phát hiện các trang web, blog mang tính chất phản động, cần kêu gọi mọi người tẩy chay, cảnh giác, tuyệt đối không truy cập, không chia sẽ, không bình luận, không tải về máy tính, smartphone, đồng thời báo cáo chỉ huy đơn vị, các cơ quan chức năng có biện pháp tháo gỡ, vô hiệu hóa các trang mạng này.

Bốn là, đảm bảo tốt các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật trong quá trình đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng.

Đây được xem là giải pháp nâng cao tính bảo mật và an toàn thông tin khi truy cập Internet. Cần trang bị đầy đủ các phần mềm, chương trình chống mã độc, quản lý việc truy cập sử dụng Internet trong nội bộ đơn vị, sử dụng phần mềm chuyên dụng, tự động cập nhật, phát hiện và ngăn chặn những trang mạng độc hại không để các chương trình, trang mạng độc hại xâm nhập vào các hệ thống máy tính trong cơ quan, đơn vị, quản lý nghiêm ngặt không để các máy tính quân sự kết nối mạng Internet.

Quản lý, theo dõi chặt chẽ cán bộ, đảng viên sử dụng các trang thiết bị lưu trữ thông tin như USB, ổ cứng di động, smartphone... trong quá trình khai thác, sử dụng mạng Internet. Nâng cao chất lượng quản lí, khai thác tốt cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình khai thác sử dụng, bảo quản máy tính và hệ thống mạng Internet. Đồng thời, tiến hành bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, đảng viên về kỹ năng sử dụng mạng Internet trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng, trong đó tập trung bồi dưỡng khả năng sử dụng và bảo mật trên mạng Internet, cách phát hiện và xử lý khi phát hiện những trang web, blog độc hại, cách dùng các chương trình, phần mềm chuyên dụng trong quản lý sử dụng Internet, các phần mềm diệt virút, chống gián điệp trên hệ thống máy tính.

             Nâng cao chất lượng đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng trong cán bộ, đảng viên nói chung và LLVT tỉnh nói riêng là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng cho mọi cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Cán bộ, đảng viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cập nhật thông tin trên mạng Internet nội bộ của cơ quan


Tác giả: Thượng tá Nguyễn Bá Duẩn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
Tổng số điểm của bài viết là: 27 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 884
Hôm qua : 1.259
Tháng 04 : 22.539
Tháng trước : 94.452
Năm 2024 : 3.045.619
Năm trước : 58.579,95
Tổng số : 3.087.573,04